• Konkurs - Oświetl swój dom na święta

Konkurs-Oswietl-swoj-dom-na-swieta-do-20-01-2023.webp


W konkursie wygrało zdjęcie, wykonane przez Pana Wojciecha Domagałę:

Zdjecie-wygrane

GRATULUJEMY! :)
Weź udział w konkursie świątecznym i wygraj lampkę LOLA 20!

Lampa LOLA 20 new garden niespodzianka na swieta prezent od szukamlampy

W związku z prośbami, przedłużamy termin trwania konkursu - do 20.01.2023 r.!
 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?1. Kup dowolny produkt ze strony SzukamLampy.pl.


2. Stwórz własną dekorację świąteczną z wykorzystaniem naszego produktu.
Inspiracje znajdziesz TUTAJ.

3. Wyślij nam zdjęcie swojej realizacji (na maila: biuro@szukamlampy.pl)
wraz ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
oraz klauzulą o zapoznaniu się z regulaminem

- zgłoszenia przyjmujemy od 01.12.2022 r. do 20.01.2023 r.


4. Wybrane z nich, opublikujemy w naszych social mediach.


5. Najciekawsza realizacja zostanie NAGRODZONA.


NAGRODA:

LAMPA LOLA 20 New Garden

 Lampka LOLA 20 New GardenCzekamy na Twoje zgłoszenie :) 

biuro@szukamlampy.pl
REGULAMIN KONKURSU „OŚWIETL SWÓJ DOM NA ŚWIĘTA”

/AKTUALIZACJA z dnia 30.12.2022 r. regulaminu z dnia 25.11.2022 r.
w związku z przedłużeniem terminu trwania konkursu/
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie Konkurs w dniach: 01.12.2022 r.-20.01.2023 r., o nazwie „OŚWIETL SWÓJ DOM NA ŚWIĘTA” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Konrad Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WYMIAROWI Konrad Domański”, z siedzibą: ul. Wspólna 2c/25, 05-075 Warszawa-Wesoła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521931088, REGON: 147225096, zwany dalej "Organizatorem".

3. Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagrody w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie sklepu SzukamLampy.pl (którego właścicielem jest Konrad Domański w ramach prowadzonej działalności) oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy:
- instagram - @szukamlampy,
- facebook - SzukamLampy.

5. Konkurs trwa od 01.12.2022 r. do 20.01.2023 r. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią do 27.01.2023 r., a wysyłka nagrody nastąpi do 03.02.2023 r.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrodę określoną w niniejszym Regulaminie, do której się zobowiązał na stronie marki Szukam Lampy oraz w poście konkursowym w mediach społecznościowych.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późniejszymi zmianami).

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


UCZESTNICY KONKURSU


10. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
d) dokonała w okresie trwania Konkursu (od 01.12.2022 r. do 20.01.2023 r.) zakupu dowolnego produktu na stronie www.szukamlampy.pl;
e) wypełniła zadanie konkursowe wraz z przesłaniem klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem,
(dalej zwana "Uczestnikiem").

11. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą wysłanego na adres e-mail: biuro@szukamlampy.pl, zdjęcia obrazującego świąteczną dekorację z wykorzystaniem produktu ze sklepu online - SzukamLampy.pl. Szczegóły zadania konkursowego zostały określone w pkt. 19 Regulaminu (poniżej). Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, spowoduje jego nieważność.

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta e-mailowego. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

14. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont e-mailowych lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie, wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.


ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


15. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzcy i przyznaniem nagrody czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

16. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

17. Każdy Uczestnik posiadający konto e-mail, wypełniając zadanie konkursowe bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca Uczestnika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się i najciekawsza.

18. Wyniki zostaną ogłoszone w okresie: 21.01.2023 r.-27.01.2023 r. na stronie naszego sklepu online - SzukamLampy.pl oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy:
- instagram - @SzukamLampy,
- facebook - SzukamLampy.

Kontakt ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników nastąpi poprzez wiadomość e-mailową na adres zwrotny, z którego zostało przesłane zadanie konkursowe.

19. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania wykonać zadanie konkursowe („Praca Konkursowa”), polegające na:

a) zakupie dowolnego produktu na stronie SzukamLampy.pl,

b) stworzeniu z wykorzystaniem tego produktu dekoracji świątecznej,

c) zrobieniu zdjęcia stworzonej dekoracji świątecznej i przesłania go na adres e-mail: biuro@szukamlampy.pl, wraz ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

d) zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- w wiadomości e-mail należy wysłać klauzulę:

„Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.szukamlampy.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem”.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@szukamlampy.pl, z informacją o rezygnacji z Konkursu. Taki e-mail spowoduje, że przesłane zadanie konkursowe nie będzie brało udziału w Konkursie.

21. Prace niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą uznawane i nie będą brały udziały w Konkursie.

22. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

23. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

24. Jury dokona wyboru jednej (1) wyróżniającej się i najciekawszej według jury Pracy Konkursowej, zgłoszonej e-mailowo na adres: biuro@szukamlampy.pl, której twórca zostanie nagrodzony nagrodą. Autor jednej najlepszej według jury pracy otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 26 niniejszego Regulaminu (poniżej).

25. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-maila na adres: biuro@szukamlampy.pl.


NAGRODA


26. Nagrodą w Konkursie jest lampka LOLA 20 marki NEW GARDEN, wskazana na stronie www.szukamlampy.pl oraz w poście z ogłoszeniem Konkursu. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem przesyłką o wartości 79 PLN.

NAGRODA:

Lampka LOLA 20 biała LED z wbudowaną baterią i możliwością zmiany barwy światła – producenta New Garden

27. Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

28. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrodę innego rodzaju.

29. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę.

30. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju, w tym wymiana wielkości produktu stanowiącego nagrodę.

31. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

32. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu, będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody, ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

34. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana osobie, która wysłała drugą według jury najciekawszą (po wygranej) Pracę Konkursową.


PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU


35. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego
zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

36. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy Konkursowej.

37. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych marki Szukam Lampy, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.

38. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.

39. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem i bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

40. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Pracę Konkursową oświadczasz, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami) na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Twojego wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w celu jego publikacji na stronie i w mediach społecznościowych (instagram/facebook) marki Szukam Lampy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.


DANE OSOBOWE


41. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

42. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Konkursu.

43. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@szukamlampy.pl.

44. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:

a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności imię i nazwisko, wizerunek Uczestnika (uwieczniony w samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie instagram/facebook) będziemy przetwarzać poprzez upublicznienie na stronie i mediach społecznościowych marki Szukam Lampy. Upublicznienie Pracy Konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie w formie artykułu, posta opublikowanego przez Organizatora. Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych związanych z Pracą Konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez przesłanie zadania konkursowego na maila: biuro@szukamlampy.pl. Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatora w ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, a także - przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody - w celu publikacji pracy konkursowej na naszej stronie oraz naszych profilach w serwisie Instagram / Facebook.

b) dodatkowo, w przypadku gdy twoja Praca Konkursowa zostanie nagrodzona, będziemy prosić Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki - dane te będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit f RODO).

45. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany również z wykorzystaniem serwisu Instagram/Facebook, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności instagrama i facebooka:
- instagram - polityka prywatności,
- facebook - polityka prywatności.

46. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy Konkursowej, będą one przez nas udostępniane wraz z Pracą Konkursową na stronie www marki Szukam Lampy, jak również w mediach społecznościowych – instagram / facebook, do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji.

47. Uczestnikowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem: biuro@szukamlampy.pl. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie możesz wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


49. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

50. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika, z którego była wysyłana Praca Konkursowa oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.

51. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


52. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie www.szukamlampy.pl oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy – instagram / facebook, w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niej dostęp.

53. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

54. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

55. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie.


data: 30.12.2022 r.
REGULAMIN KONKURSU „OŚWIETL SWÓJ DOM NA ŚWIĘTA”

/REGULAMIN z dnia 25.11.2022 r./POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie Konkurs w dniach: 01.12.2022 r.-31.12.2022 r., o nazwie „OŚWIETL SWÓJ DOM NA ŚWIĘTA” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Konrad Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WYMIAROWI Konrad Domański”, z siedzibą: ul. Wspólna 2c/25, 05-075 Warszawa-Wesoła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9521931088, REGON: 147225096, zwany dalej "Organizatorem".

3. Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagrody w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie sklepu SzukamLampy.pl (którego właścicielem jest Konrad Domański w ramach prowadzonej działalności) oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy:
- instagram - @szukamlampy,
- facebook - SzukamLampy.

5. Konkurs trwa od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią do 07.01.2023 r., a wysyłka nagrody nastąpi do 14.01.2023 r.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrodę określoną w niniejszym Regulaminie, do której się zobowiązał na stronie marki Szukam Lampy oraz w poście konkursowym w mediach społecznościowych.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późniejszymi zmianami).

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


UCZESTNICY KONKURSU


10. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
d) dokonała w okresie trwania Konkursu (od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.) zakupu dowolnego produktu na stronie www.szukamlampy.pl;
e) wypełniła zadanie konkursowe wraz z przesłaniem klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem,
(dalej zwana "Uczestnikiem").

11. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą wysłanego na adres e-mail: biuro@szukamlampy.pl, zdjęcia obrazującego świąteczną dekorację z wykorzystaniem produktu ze sklepu online - SzukamLampy.pl. Szczegóły zadania konkursowego zostały określone w pkt. 19 Regulaminu (poniżej). Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, spowoduje jego nieważność.

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta e-mailowego. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

14. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont e-mailowych lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie, wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.


ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


15. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzcy i przyznaniem nagrody czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

16. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

17. Każdy Uczestnik posiadający konto e-mail, wypełniając zadanie konkursowe bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca Uczestnika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się i najciekawsza.

18. Wyniki zostaną ogłoszone w okresie: 01.01.2023 r.-07.01.2023 r. na stronie naszego sklepu online - SzukamLampy.pl oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy:
- instagram - @SzukamLampy,
- facebook - SzukamLampy.

Kontakt ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników nastąpi poprzez wiadomość e-mailową na adres zwrotny, z którego zostało przesłane zadanie konkursowe.

19. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania wykonać zadanie konkursowe („Praca Konkursowa”), polegające na:

a) zakupie dowolnego produktu na stronie SzukamLampy.pl,

b) stworzeniu z wykorzystaniem tego produktu dekoracji świątecznej,

c) zrobieniu zdjęcia stworzonej dekoracji świątecznej i przesłania go na adres e-mail: biuro@szukamlampy.pl, wraz ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

d) zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- w wiadomości e-mail należy wysłać klauzulę:

„Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.szukamlampy.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem”.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać poprzez przesłanie e-maila na adres: biuro@szukamlampy.pl, z informacją o rezygnacji z Konkursu. Taki e-mail spowoduje, że przesłane zadanie konkursowe nie będzie brało udziału w Konkursie.

21. Prace niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą uznawane i nie będą brały udziały w Konkursie.

22. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

23. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

24. Jury dokona wyboru jednej (1) wyróżniającej się i najciekawszej według jury Pracy Konkursowej, zgłoszonej e-mailowo na adres: biuro@szukamlampy.pl, której twórca zostanie nagrodzony nagrodą. Autor jednej najlepszej według jury pracy otrzyma nagrodę opisaną w pkt. 26 niniejszego Regulaminu (poniżej).

25. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-maila na adres: biuro@szukamlampy.pl.


NAGRODA


26. Nagrodą w Konkursie jest lampka LOLA 20 marki NEW GARDEN, wskazana na stronie www.szukamlampy.pl oraz w poście z ogłoszeniem Konkursu. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem przesyłką o wartości 79 PLN.

NAGRODA:

Lampka LOLA 20 biała LED z wbudowaną baterią i możliwością zmiany barwy światła – producenta New Garden

27. Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

28. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrodę innego rodzaju.

29. Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę.

30. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani na nagrodę innego rodzaju, w tym wymiana wielkości produktu stanowiącego nagrodę.

31. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

32. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu, będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody, ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

34. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana osobie, która wysłała drugą według jury najciekawszą (po wygranej) Pracę Konkursową.


PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU


35. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego
zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

36. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy Konkursowej.

37. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych marki Szukam Lampy, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.

38. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.

39. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem i bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

40. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Pracę Konkursową oświadczasz, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami) na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Twojego wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w celu jego publikacji na stronie i w mediach społecznościowych (instagram/facebook) marki Szukam Lampy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.


DANE OSOBOWE


41. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

42. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Konkursu.

43. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@szukamlampy.pl.

44. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:

a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności imię i nazwisko, wizerunek Uczestnika (uwieczniony w samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie instagram/facebook) będziemy przetwarzać poprzez upublicznienie na stronie i mediach społecznościowych marki Szukam Lampy. Upublicznienie Pracy Konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie w formie artykułu, posta opublikowanego przez Organizatora. Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych związanych z Pracą Konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez przesłanie zadania konkursowego na maila: biuro@szukamlampy.pl. Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatora w ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, a także - przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody - w celu publikacji pracy konkursowej na naszej stronie oraz naszych profilach w serwisie Instagram / Facebook.

b) dodatkowo, w przypadku gdy twoja Praca Konkursowa zostanie nagrodzona, będziemy prosić Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki - dane te będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit f RODO).

45. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany również z wykorzystaniem serwisu Instagram/Facebook, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności instagrama i facebooka:
- instagram - polityka prywatności,
- facebook - polityka prywatności.

46. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy Konkursowej, będą one przez nas udostępniane wraz z Pracą Konkursową na stronie www marki Szukam Lampy, jak również w mediach społecznościowych – instagram / facebook, do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji.

47. Uczestnikowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem: biuro@szukamlampy.pl. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie możesz wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


49. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

50. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika, z którego była wysyłana Praca Konkursowa oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.

51. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


52. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie www.szukamlampy.pl oraz w mediach społecznościowych marki Szukam Lampy – instagram / facebook, w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niej dostęp.

53. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

54. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

55. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie.


data: 25.11.2022 r.